Meddelande

30.10.2006

Reparationsvillkoren för motorfordon förnyas

Målet är klarare spelregler och förebyggande av tvister mellan kunderna och reparatörerna

Bilimportörerna rf, Autoalan Keskusliitto ry, Autoliitto och Konsumentverket har idag undertecknat avtal om förnyade reparationsvillkor för motorfordon. Villkoren har uppgjorts av delegationen för bilbranschen AUNE och Konsumentverket har granskat att de uppfyller alla bestämmelser i lagen. De nya reparationsvillkoren gäller med början år 2007.

I de förnyade villkoren har bestämmelserna i konsumentskyddslagen beaktats bättre än hittills. Villkoren är ett uttryck för god sed i reparationsbranschen. Utgångspunkten är att verkstaden skall vinnlägga sig om lösningar som blir förmånligast för kunderna, och att reparationerna skall utföras kompetent. Rättesnöret för kompetensen skall vara de service- och reparationsinstruktioner som biltillverkaren uppgjort för bilmodellen ifråga, tillrättalagda för finländska förhållanden.

– Tydliga och jämlika villkor väcker kundernas förtroende. Klara villkor förebygger också konflikter och företaget behöver inte offra så stora resurser på handläggning av reklamationer, säger direktör Anja Peltonen, Konsumentverket.

Ordföranden för Bilimportörerna rf Jan-Martin Börman betonar att underhållet och reparationerna av det moderna bilbeståndet ställer högre krav än förr på reparatörernas kompetens. Genomsnitts­åldern för Finlands bilpark är hög och ett fordon byter oftast ägare flera gånger. Därför är det av största vikt att reparationerna görs med yrkeskunskap och enligt de specifika reparationsinstruktio­nerna som givits för bilmodellen ifråga.

Ordförande Matti Pörhö från bilbranschens centralförbund för fram betydelsen av goda kundförhållanden och god service i reparationsbranschen. Ett syfte med de nya villkoren är att kunden och verkstaden tillsammans redan i förväg, så ingående som möjligt, slår fast vad som behöver repareras, och att åtgärderna görs på ett sätt som tillgodoser kundens intressen.

Till stöd för dessa mål är också det nya underlaget som används vid upprättandet av en reparationsbeställning. Tack vare underlaget är det lätt att säkerställa att reparatören och kunden faktiskt avtalar om allt väsentligt när beställningen sker. För ökat samförstånd mellan beställaren och reparatören sägs det i de nya bestämmelserna att arbetsordern enligt huvudregeln görs skriftligt.

Kundens intressen tillgodoses också bättre än förr i situationer där det behövs tilläggsarbeten och när arbetet drar ut på tiden. Små men nödvändiga tilläggsarbeten får enligt de nya villkoren högst kosta 100 euro om inte kunden först godkänt dem. Om reparationen tar längre än överenskommet, skall kunden bevilja verkstaden en skälig frist för att slutföra arbetet.

Enligt de nya villkoren skall en eventuell reklamation göras så som det står i konsumentskydds­lagen, alltså inom skälig tid. Autoliittos VD Pasi Nieminen påpekar att det alltid är bäst att en reklamation görs med det snaraste, eftersom eventuella följdskador då kan undvikas.

Reparationsvillkor för motorfordon, gäller från 1.1.2007 (pdf på finska)

Print