Meddelande

15.6.2006

Konsumentverket gav riktlinjer om reparationer av fel i digitalboxar

Säljaren ansvarar för att digitalboxen går att använda. Ansvaret består fast garantin gått ut eller saknas.

Det förekommer fortfarande mycket missuppfattningar om avhjälpande av fel på digitalboxar och säljarens ansvar för dem. Det är typiskt att säljaren till exempel inte tar något ansvar för fel på apparaten, när garantitiden gått ut, eller avsäger sig ansvaret för problem med textningen. För att råda bot på situationen har Konsumentverket gjort en sammanfattning av hur fel i digitalboxar ska åtgärdas och uppdaterat sin anvisning om garanti och ansvar för fel.

Konsumentverket understryker att säljaren ansvarar för fel som hänför sig till apparatens egenskaper. Säljaren ska reparera apparaten eller gottgöra felet på annat sätt. Denna princip gäller också digitalboxar som inte har getts någon garanti eller vilkas garantitid har gått ut. Den gäller också digitalboxar som konsumenter fått på köpet när de köpt någon annan produkt. 

Kunderna har rätt att vänta sig att digitalboxen hålls funktionsduglig under sin normala livstid och att de kan använda den för det avsedda ändamålet. Därför är säljaren ansvarig t.ex. om textremsan inte syns och för att kunden får bruks- och underhållsanvisningarna på finska och på svenska.

Säljaren ska också försäkra sig om att sådana uppdateringar som behövs för digitalboxens användbarhet kan göras under hela dess livstid. Uppdateringen får inte kosta konsumenten någonting. Om säljaren inte har ordnat med uppdateringen, får kunden häva köpet. Säljaren behöver emellertid inte bekosta sådana extra uppdateringar som inte är nödvändiga för att apparaten ska fungera.

Säljarens ansvar omfattar inte sådana funktionsstörningar som beror på något annat än fel eller brister i digitalboxen. Om bildkvaliteten är dålig eller alla kanaler inte syns, beror det sannolikt på mottagningsförhållandena eller antennen. För sändningssignalens kvalitet ansvarar Digita Oy och tv-bolagen. De ska informera effektivt om mera omfattande störningar och ge konsumenterna anvisningar om hur de ska gå till väga. Konsumenterna får inte försättas i en situation där de bollas från den ena ansvariga aktören till den andra. Det företag som installerat antennen ansvarar i sin tur för att installationen har gjorts sakkunnigt och omsorgsfullt. Om så inte är fallet, ska installationsföretaget rätta till bristerna gratis.

Säljarens ansvar för fel förväxlas ofta med garanti. En garanti är emellertid bara en tilläggsförmån utöver ansvaret för fel. Kundens rättigheter kan alltså inte begränsas eller upphävas genom en garanti. Om digitalboxen från början har haft ett fabrikationsfel eller något annat dolt fel, ansvarar säljaren för det, även om det visar sig först efter att garantin gått ut.

Garantin gäller också över riksgränserna inom EU. Om tillverkaren har gett produkten en garanti, gäller den enligt samma villkor också i de övriga medlemsstaterna. Säljaren kan alltså inte lösgöra sig från garantin enbart med motiveringen att varan har köpts i ett annat medlemsland eller en webbutik som verkar där, eller kommit till Finland genom parallellimport förbi den officiella importören.

Konsumentverket försöker förebygga tvister om köp av digitala tv-apparater också genom en checklista för säljarna. Kunderna kan inte alltid ställa alla frågor som borde påverka valet av apparat. Med hjälp av checklistan kan säljaren sig om att åtminstone det viktigaste gås igenom med kunden.  

Fel i digitalboxar – en sammanfattning av hur ansvaret fördelas och fel åtgärdas
Ansvar för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror
Checklista för försäljaren av digitalboxar och digitala tv-apparater

Print