Meddelande

8.2.2006

Konsumentmyndigheternas tillsynskampanj avslöjade igen bristeri marknadsföringen av krediter

Konsumentverket efterlyser ansvarkänsla hos kreditgivar

Konsumenter lockas att bli kreditkunder genom bristfälliga uppgifter. I synnerhet i reklam som riktar sig till nya kunder ges inte all den standardinformation som lagen förutsätter, utan det som framhävs är den räntefria och kostnadsfria betalningstiden. Detta framgick vid Konsumentverkets och länsstyrelsernas gemensamma tillsynskampanj under tiden 14.11.2005-5.1.2006. Under kampanjen kontrollerades reklam för hushållsapparater, möbler och bilar i region- och lokaltidningar, i direktmarknadsföring och på internet. Sammanlagt granskades 1625 reklamer, varav drygt en tiondel fick anmärkningar.

Tillsynskampanjen ordnades nu för sjunde gången. Konsumentverket informerade företagen på förhand om kampanjen, för att dessa redan före kampanjen skulle kunna se till att deras marknadsföring var lagenlig. Under tillsynskampanjen påmindes också konsumenterna om att de ska fästa uppmärksamhet vid den standardinformation som ska ges om krediter. De viktigaste uppgifterna är den effektiva årsräntan och produktens kreditpris. Med hjälp av dem kan kunderna jämföra kostnaderna för kreditköp och kontantköp samt olika kreditalternativ sinsemellan.

I kreditkortsreklam ska den effektiva årsräntan enligt lagen anges tydligt med hjälp av ett exempel på typisk användning av krediten. Den får inte undanskymmas av enskilda kreditvillkor, såsom räntor eller betalningstid. Kreditkort för köp av hushållsapparater eller möbler marknadsfördes dock effektfullt med sloganer som framhävde kreditens förmånlighet såsom "Köp nu - betala först i februari" eller "ränta 0 % - kostnader 0 %". Standarduppgifterna, som är väsentliga med tanke på konsumentens beslutsfattande, framställdes däremot ofta otydligt.

Konsumentombudsmannen kommer att bedöma dessa reklamer enligt marknadsföringsbestämmelserna i konsumentskyddslagen. Förutom säljaren ansvarar även det finansbolag som beviljar den egentliga kortkrediten för att marknadsföringen följer lagen.

I marknadsföring av engångskrediter för bilköp ska det också visas en exempelkalkyl med uppgifterna om bilens kontantpris, räntan och de övriga kreditkostnaderna, kredittiden, månadsraten, kreditpriset och den effektiva årsräntan. I exempelkalkylerna förekom nu mindre orsaker till anmärkningar än under den senaste tillsynskampanjen. Kalkylerna kom emellertid tydligt i andra hand. I huvudbudskapet framhävdes fortfarande hur förmånliga räntan, månadsraterna och kontantandelen var. Problemet gäller inte bara enstaka företag utan är allmänt i hela branschen. Därför har konsumentombudsmannen sänt bilbranschen ett brev med påminnelse om de vedertagna grundreglerna för marknadsföring av krediter. Om marknadsföringen inte rättas till, kommer konsumentombudsmannen att ingripa med strängare metoder, till exempel utfärda ett förbud som förenas med vite. Även finansiärerna ska se till att återförsäljarna följer lagens bestämmelser.

- När mer och mer krediter bjuds ut, är det allt viktigare att företagen kommer ihåg sitt eget ansvar. Tillsynskampanjerna visar att det i marknadsföringen av krediter finns vissa grundläggande problem som upprepas år efter år. Ibland finns det också sådana företag på marknaden, som inte rättar till bristerna i sin marknadsföring på eget initiativ, utan väntar på en uppmaning från länsstyrelsen. Det finns skäl att överväga om länsstyrelserna kunde ges större befogenheter att ingripa i lagstridig marknadsföring, konstaterar direktör Anja Peltonen på.

Print