Meddelande

17.11.2006

De nordiska konsumentombudsmännen har utfärdat spelregler för marknadsföringen av mobila innehållstjänster

De nordiska konsumentombudsmännen har utfärdat ett gemensamt ställningstagande till marknadsföringen av mobila innehållstjänster. Ställningstagandet baserar sig på den nordiska lagstiftningen om god marknadsföringssed. I de övriga nordiska länderna har ställningstagandet redan fått företagen att ändra på sin verksamhet i önskad riktning. Konsumentverket har som mål att också de finländska företagen skall ta konsumentombudsmännens riktlinjer i betraktande när de förverkligar och marknadsför sina tjänster.

Mobila innehållstjänster är exempelvis ringtoner, bilder och nyhetstjänster som kan beställas till en mobiltelefon. Enligt de nordiska konsumentombudsmännen bör åt kunden före ett avtal ingås berättas klart och begripligt alla fakta som väsentligt hör till tjänsten. De kontakter som har tagits till Konsumentverket visar att denna princip åtminstone för närvarande inte följs. Kunden har t.ex. trott sig ha beställt en enda rington, men det visar sig senare att han har bundit sig till en fortlöpande beställning. 

Också informationen om faktureringsgrunderna har emellanåt förblivit oklara för kunderna. Beställaren har inte nödvändigtvis insett på basis av marknadsföringen, att han blir tvungen att betala också för de textmeddelanden han tar emot, inte bara för dem han sänder. Det slutliga priset på tjänsten har då kunnat vara avsevärt högre än vad kunden har kunnat anta på förhand.

Barn och ungdomar är för företagen en uttalad målgrupp som användare av mobila innehållstjänster. Företagen har emellertid inte alltid tillräckligt beaktat, att till minderåriga inte p.g.a. deras bristande erfarenhet kan riktas samma slags marknadsföring som till vuxna, och att ungdomar jämfört med vuxna har mera begränsade möjligheter att ingå bindande avtal. Minderåriga kan med sina fickpengar köpa produkter som säljs till ett skäligt pris och som också deras ålderskamrater vanligen köper, de får bestämma över sina arbetsinkomster, men de kan t.ex. inte ingå skuldförbindelser.

De nordiska konsumentombudsmännen är medvetna om att företagen för närvarande just inte har möjlighet att kontrollera huruvida en enskild abonnent är myndig. En orsak till detta är delvis att abonnemangen i allmänhet endast är tecknade i föräldrarnas namn. De nordiska konsumentombudsmännen uppmanar därför företagen att aktivt söka en lösning på situationen och utveckla nya slags registreringssystem som möjliggör en kontroll av åldern.

Konsumentverket har redan tidigare tagit ställning till marknadsföringen av mobila tjänster. I augusti 2005 sändes till organisationerna på branschen ett brev, i vilket fästes uppmärksamhet vid de krav som ställs på marknadsföringen och vid den särskilda ställning som minderåriga har.

De nordiska konsumentombudsmännens ställningstagande till marknadsföringen av mobila tjänster (pdf på finska)

Print