Meddelande

31.10.2006

Prisjämförelse av tv- och videoreparationer

Priset påverkas av felets omfattning och transportkostnaderna

Den som funderar över att låta reparera sin tv-apparat eller videobandspelare gör klokt i att först jämföra priserna. En jämförelse som företagits av Konsumentverket och länsstyrelserna av kostnaderna för reparation och underhåll av tv-apparater och videoanläggningar visar att det kan gå att få tv-apparaten reparerad verkligen billigt – men att det också kan kosta dyra pengar. Priset beror på hur omfattande och krävande reparation som behövs, och på vart man vänder sig med uppdraget. Även transportkostnaderna ska gärna beaktas innan man bestämmer sig för att begära reparation. De förmånligaste reparatörerna påträffades i Lapplands och Östra Finlands län, medan Helsingforsregionens verkstäder var dyrast.

Enligt den praxis som tillämpas i branschen är debiteringen för reparationsarbetet uppdelad enligt svårighetsgraden i klasserna A-F. Priset för en åtgärd påverkas också av tv-apparatens storlek, ålder, modell, bildrörsformat och antalet reservdelar som behövs. Verkstadens storlek inverkar också: små enmansföretag klarar ibland av att göra reparationerna påfallande billigt, i förhållande till vad det kostar i stora företag med många reparatörer anställda, auktoriserade av importörerna att företa garantireparationer.   

Kunden gör klokt i att först ta reda på om det över huvud taget lönar sig att låta reparera apparaten. Verkstaden gör då först en bestämning av vad som är fel och ger ett kostnadsförslag. En sådan felsökning kostar i snitt 32 euro för en tv-apparat och 27 euro för en videobandspelare. Någon debitering för felsökningen och kostnadsförslaget sker dock inte om kunden därefter bestämmer sig för att låta företaget utföra reparationen. 

Prisjämförelsen företogs med exempelsituationer som bedömdes höra till klasserna C (normal reparation) och E (krävande reparation). Som normal reparation bedömdes t.ex. ett fall där en bildrörs-tv-apparats bild och ljud hade slutat fungera. I jämförelsen efterfrågades inte reservdelskostnaderna.

En ”normal” reparation av en tv-apparat kostade i snitt 62 euro, men som billigast kunde den fås för 25 euro. Priset för en ”krävande” tv-reparation blev i snitt 90 euro. Priserna för reparation av en videobandspelare varierade mellan 30 och 94,50 euro, med 56 euro i snitt. De flesta av företagen sade att det inte just var värt att göra stora och besvärliga reparationer av videoapparater. Rengöring av en videobandspelare kostade i snitt 34 euro, som lägst var priset 10 och som högst 84 euro.

En del av företagen tillämpar timdebitering, i medeltal 50 euro i timmen. Även i denna debitering var skillnaderna avsevärda: som minst 27 och som mest 89 euro.

Kunden kan själv föra sin apparat till verkstaden och också avhämta den efter reparationen. Så gott som alla av de jämförda företagen erbjöd också transport. För transporten till och från verkstaden debiteras en avgift, oftast ett fast pris som gäller inom en stad eller en viss region. Är transporterna längre tas transportavgiften oftast per kilometer. Om det för transporten behövs en hjälpkarl kostar det extra. Den fasta transportavgiften varierade mellan 10 och 68 euro, beroende på avståndet och apparatens storlek, snittpriset var 24 euro. Kilometerersättningen var 0.30 – 1,34 €/km, i snitt 0,87 €/km.

I undersökningen ingick också frågan om vad det kostar att få en tv-apparat, digitalbox och videoapparat installerad och intrimmad hemma hos kunden, inklusive en lektion i hur utrustningen används. Priset för inställning av apparaterna varierar med hur många apparater och hur många kanaler som ställs in, samt med resans längd för montören. I snitt kostade denna service ca 37 euro, men som lägst var baspriset bara 10 euro. Många av företagen inkluderar resekostnaderna i priset, men kunden gör klokt i att minnas att det också förekommer att resekostnaderna debiteras separat.

Omkring hälften av företagen meddelade att reparationen tar 1-3 arbetsdagar. Mer omfattande reparationer kan dock ta längre. Företagen ger garanti för både arbetet och reservdelarna. Garantitiden varierade, vanligen från 1 till 3 månader. Över hälften av företagen ställer en annan tv-apparat till förfogande under reparationen och tar inte extra betalt för denna service.

Prisjämförelsen gjordes i augusti-september 2006. Undersökningen omfattade 89 företag för reparation och underhåll av tv och video, på 40 olika orter. Prisuppgifterna har lämnats av företagen själva. Undersökningen skedde dels med besök på platsen, dels i form av enkäter per post.

Prisjämförelsen (pdf på finska) 
Uppgifterna länsvis

Print