Konsumenträtt

Ångerrätt vid hemförsäljning

Vid hemförsäljning, även kallad gårdfarihandel, har konsumenten rätt att ändra sig och säga upp avtalet genom att meddela säljaren om sitt beslut inom 14 dagar från det att konsumenten fick hemförsäljningshandlingarna. Om produkten - eller det första varupartiet - levereras till köparen först efter att handlingarna kommit, räknas ångertiden från mottagandet av produkten. Det går också att låta köpet återgå så att produkten skickas tillbaka till säljaren under ångerperioden.

Konsumenten får ångra sig och återlämna varan, utan att ange något skäl. En förutsättning är dock att varan inte tagits i bruk och att den förvarats men omsorg. Kunden har dock rätt att öppna förpackningen och undersöka innehållet.

Återbetalning av priset

Så snart meddelandet om återgång av köpet når säljaren ska denne återbetala köpesumman, om den redan är betald. Om pengarna inte återbetalas inom 30 dagar från den dag meddelandet om att köpet återgår kom till säljaren, har konsumenten också rätt till förseningsränta. Om köparen ordnar med återsändningen till säljaren, ska säljaren utöka summan med återsändningskostnaderna.

När meddelande om återgång gjorts behöver köparen inte återsända produkten till säljaren. Det är säljarens sak att komma efter produkten, utom ifall det, när avtalet ingicks, överenskoms om leverans per post och eventuell retur per post. Om säljaren inte avhämtat produkten inom två månader från leveransdagen, får köparen behålla den gratis.

Produkten behöver inte återlämnas förrän säljaren har återbetalat det betalade priset.

Anvisningar för annullering av ett hemförsäljningsköp

  • Annulleringen av köpet sker helst med skriftligt meddelande eller per telefon. Om det sker per telefon är det bra att anteckna datum och klockslag för samtalet och namnet på den person som tagit emot meddelandet. Sker det i brev, är det bra att spara en kopia av brevet. Att produkten återsänds duger också som annulleringsmeddelande, så länge som det sker inom 14-dagarsfristen. I hemförsäljningshandlingarna ska det ingå en blankett för anmälan om utnyttjande av ångerrätten, som köparen kan ifylla och skicka till säljaren.
  • I sitt brev eller på den nämnda blanketten meddelar köparen att köpet återgår, och meddelar också var produkten finns för avhämtning.
  • Om köparen redan betalat för produkten eller en del av priset, ges i brevet ett bankkontonummer för återbetalningen. Det går också att be om återbetalningen per post. Återgångsanmälan dateras och undertecknas.
  • En köpare som behöver hjälp med telefonerandet eller skickandet av återgångsbrevet, ska helst med det snaraste berätta för en anhörig eller någon annan om sin önskan att ångra köpet. Att utnyttja ångerrätten är en lagstadgad rättighet.
  • Om produkten visar sig ha fel kan reklamation ges till säljaren. Reklamationsrätten vid fel är inte begränsad till 14 dagar, eftersom felet kan visa sig först långt senare.
  • Ingen ångerrätt gäller om köpets värde är mindre än 15 euro.
  • Konsumentrådgivningen ger också råd i hemförsäljningsärenden. Man kan vända sig till rådgivningen i alla konsumentärenden.

 

Print